* * * * *
This is an example of a HTML caption with a link.

Škola letenja

Paraglajding klub Cirus Zlatibor je juna 2012 godine u APPI-ju (Association Paragliding Pilots & Instructors) registrovao APPI Flying Centar Cirus *** – Centar za obuku pilota paraglajdera Obuka se izvodi po najvišim međunarodnim standardima ekdukacije pilota paraglajdera i APPI Flying Centar Cirus je jedna od 73 APPI flying centara lociranih širom sveta.

Pilotski kursevi :

Open Sky Pilot - 1 Stepen

Informacije za Studente:

Open Sky Pilot je prvi stepen u APPI sistemu obrazovanja i obuke pilota paraglajdera.Student pilot uči kako da postavi i kontroliše krilo na zemlji i ima svoje prvo samostalno letačko iskustvo. Na ovom nivou, učeniku je dozvoljeno da leti SAMO sa radio komunikacijom i pod nadzorom instruktora.

Preduslovi/ Sadržaj kursa/ Obaveze

Da bi ste završili I stepen APPI Flying Centar Cirus - Open Sky Pilot kurs, morate ispuniti sledeće uslove


Da Imate najmanje 16 godina, sa saglasnošću ili potpisom roditelja ili staratelja
Da pohađate obuku koja traje minimum 5 dana sa licenciranim instruktorom. Uključeno je minimum 3 dana rukovanja paraglajderom na tlu.
Da ste odslušali i prošli teoretsku obuku - Osnove paraglajdinga koje sadrže teoriju letenja, konstrukciju paraglajdera, osnove meteorologije, osnove vazduhoplovnih propisa i osnovu tehnike pilotiranja (pet poglavlja).
Da ste prošli praktični deo obuke, analizu vremenskih uslova na terenu i psihičke pripreme
Trening i sertifikacija

Kandidat APPI Flying Centra Cirus mora da na zadovoljavajući način savlada plan i program predviđen za ovaj stepen kursa.

Da bi ste postali član i dobili Open Sky Pilot sertifikat , licencirani Instruktor treba da online popuni prijavu sa Vašim podacima na APPI websajtu sa Vašom fotografijom i neophodno je da uplatite clanarinu. Nakon odobrenja za članstvo, APPI će Vam izdati sertifikat i karticu.

Adventure Pilot - 2 Stepen

ADVENTURE PILOT Adventure Pilot je paraglajding student sposoban da poleti sam sa poletišta i da sleti na predviđeno mesto u stabilnim vremenskim uslovima sa savladjivanjem visinske razlike po predviđenom planu letenja. Na ovom nivou, učeniku je takodje dozvoljeno da leti SAMO sa radio komunikacijom i pod nadzorom instruktora. Završni deo ovog nivoa podrazumeva uvođenje studanta u padinsko jedrenje.

Preduslovi/ Sadržaj kursa/ Obaveze


Da bi ste završili II stepen APPI Flying Centar Cirus - Adventure Pilot kurs, morate ispuniti sledeće uslove:

Da posedujete sertifikat o položenom I stepenu APPI Open Sky pilota ili da imate odgovarajući sertifikat o kvalifikacijama stečenim u nekoj drugoj školi.
Da Imate najmanje 16 godina, sa saglasnošću ili potpisom roditelja ili staratelja
Da pohađate obuku koja traje minimum 10 dana sa licenciranim instruktorom.
Da ste uspešno završili teoretski i praktični deo obuke po planu i pogramu za ovaj stepen obuke, analize vremenskih uslova tehnike letenja i psihičke pripreme – 2 stepen
Da imate najmanje 10 letova upisanih u letački dnevnik , uz nadzor licenciranog instrukora i uz radio vezu
Trening i sertifikacija

Kandidat APPI Flying Centra Cirus mora da na zadovoljavajući način savlada plan i program predviđen za ovaj stepen kursa.

Da bi ste postali član i dobili Adventure Pilot sertifikat , licencirani Instruktor treba da online popuni i potvrdi prijavu sa Vašim podacima na APPI websajtu, sa Vašom fotografijom i ostalom neophodnom dokumentacijom. Takodje je neophodno da uplatite i clanarinu. Nakon odobrenja za članstvo, APPI će Vam izdati sertifikat i karticu.

APPI Pilot - 3 Stepen

APPI Solo Pilot je student je dostigao nivo kada postaje samostalan pilot, sposoban da leti bez nadozora instruktora i može da analizira vremenske uslove, savladao je padinsko jedrenje ili letenje uz pomoć vitla. Pre nego što se počnu da lete na različitim lokacijama, APPI Solo Pilotu se preporučuje da bira mesta gde mogu da imaju pomoć od strane APPI škole, gde oni dobijaju važne informacije, podršku i imaju veću sigurnost. Kao član APPI-a APPI Solo Pilot može da da dobije jedan dan besplatne pomoći u bilo kojoj APPI školi na svetu.

Preduslovi/ Sadržaj kursa/ Obaveze

Da bi ste završili III stepen APPI Flying Centar Cirus - APPI Solo Pilot kurs, morate ispunjavati sledeće uslove:


Da posedujete sertifikat o položenom II stepenu APPI Adventure Pilot ili da imate odgovarajući sertifikat o kvalifikacijama stečenim u nekoj drugoj školi.
Da Imate najmanje 18 godina
Da pohađate obuku koja traje minimum 15 dana sa licenciranim instruktorom, da imate najmanje 25 letova upisanih u letački dnevnik sa potpisom instruktora i položen I i Ii stepen Open sky i Adventure Pilot sertifikat
Da ste uspešno završili teoretski i praktični deo obuke po planu i pogramu za ovaj stepen obuke, analize vremenskih uslova tehnike letenja i psihičke pripreme – 3 stepen, uključujući i napredne tehnike (5 poglavlja)
Da položite praktični i teorijski deo ispita – usmeno i pismeno.
Da ste savladali i da poštujete APPI pravila sigurnosti i standarde kvaliteta, kako bi ste dobili jedan dan besplatne pomoći u bilo kojoj APPI školi na svetu.
Napomena: Lokalni licencirani instruktor odlučuje da li je pilot sposoban da leti samostalno uz poštovanje APPI sistema i svih principa sigurnosti.
Ukoliko je pilot savladao samo jedrenje, letenje na ravnim terenima ili Alpsko - padinsko letenje , obavezan je minimalno jedan dodatni dan obuke, kako bi dobio odobrenje da leti na terenima sa drugačijim karakteristikama od onih za koje je dobio sertifikat. Kurs mora da se potvrdi online na web stranici APPI Fly..
Svi dokumenti i obrasci napredovanja su dostupni za preuzimanje na APPI web stranici.Instruktor može da pristupi i preuzme sve fajlove, koristeći svoju ličnu prijavu.

DODATNA OBUKA I SERTIFIKACIJA

ALPIN - Padinsko jedrenje - sertifikat

APPI Solo Pilot - sa sertifikatom ALPINSKOG - padinskog letenja znači da je Pilot je završio obuku i kursa na padini u planinskim uslovima sa iskustvom u letenju sa planinskim vetrom i termalima, i da je stekao veštine PTU sletanja (standardno). Potreban uslov za validaciju sertifikata: najmanje jedan dan pod nadzorom instruktora na letu, analizi vremenskih uslova,konfiguracije terena, praktični deo itd

JEDRENJE

APPI Solo Pilot sa sertifikatom JEDRENJA validation znači da je Pilot je završio obuku i kursa u predelima gde ima termala i meteo vetra, uspešno je savladao sletanje na poletnu tačku na vrhu padine itd.. Potreban uslov za validaciju sertifikata: najmanje jedan dan pod nadzorom instruktora na letu, analizi vremenskih uslova,konfiguracije terena, praktični deo sletanje na poletnu tačku na vrhu padine itd.

LETENJE UZ POMOĆ VITLA

APPI Solo Pilot sa sertifikatom LETENJA UZ POMOĆ nači da je Pilot je završio obuku i kurs letenja uz pomoć vitla za poletanje. Potreban uslov za validaciju sertifikata: najmanje jedan dan pod nadzorom instruktora na letu, letenja uz pomoć vitla, sigurno i bezbedno.

Certification

Note: Flying skills/ qualification and/or update must be validated online (alpine, soaring and flat land)

Trening i sertifikacija

Kandidat APPI Flying Centra Cirus mora da na zadovoljavajući način savlada plan i program predviđen za ovaj stepen obrazovanja. Da bi ste postali član i dobili APPI Pilot sertifikat, licencirani Instruktor treba da online popuni i potvrdi prijavu sa Vašim podacima na APPI websajtu, sa Vašom fotografijom i ostalom neophodnom dokumentacijom. Takodje je neophodno da uplatite i clanarinu. Nakon odobrenja za članstvo, APPI će Vam izdati sertifikat i karticu.
Napomena: Letačke veštine/ kvlaifikacije/ ili dodatna kvalifikacija za ALPIN, JERENJE I VITLO, moraju se potvrditi na APPI web stranici.

Advanced Pilot - 4 Stepen 

Ovaj stepen predvođa savlađivanje tehnike i strategije cross country letenja (preleti) uz apsolutno poznavanje tehnike aktivnog letenja.

Advanced Pilot je nezavistan, sa iskustvom, sposoban da leti i analizira sve različite vremenske uslove i da leti na bilo kom terenu predviđenom za letenje paraglajderom. Advanced APPI pilot dobija dovoljno znanja i kvalifikacije pilotima koji želi da nastave APPI Paragliding obrazovanje, da poboljša svoje performanse veštine i znanja i da budu spremni za profesionalno bavljenje paraglajdingom.

Preduslovi/ Sadržaj kursa/ Obaveze

Da bi ste upisali IV stepen APPI Flying Centar Cirus - Advanced Pilot kurs, morate ispuniti sledeće uslove:


Da posedujete sertifikat o položenom III stepenu APPI Solo Pilot sa potvrdom o savladanom Alpinskom letenju i padinskom jedrenju i ili da imate odgovarajući sertifikat o kvalifikacijama stečenim u nekoj drugoj školi (videti ekvivalentne standarde)
Da Imate najmanje 18 godina
Da imate minimum godinu dana iskustva u letenju sa najmanje 200 letova/ 100 sati leta upisanih u letački dnevnik sa potpisom instruktora ili druge letačke organizacije
Da ste leteli na minimum 10 različitih terena Alpinsko letenje ili padinsko jedrenje
Da ste završili 3’dnevni APPI SIV kurs i da ste dobili APPI SIV sertifikat.
Da ste uspešno završili teoretski i praktični deo obuke po planu i pogramu za ovaj stepen obuke, Aerodinamika, meteorologija, materijali, vazduhoplovni zakoni i tehnika letenja, svako poglavlje mora da potvrdi instruktor
Da položite praktični deo ispita (tri solo leta) i teorijski deo ispita(100 pitanja iz 5 poglavlja: oprema, Aerodinamika, meteorologija, tehnika letenja, vazduhoplovni zakoni); usmeno i pismeno.
Da savladate i da poštujete APPI pravila sigurnosti i standarde kvaliteta, kako bi ste dobili jedan dan besplatne pomoći u bilo kojoj APPI školi na svetu.
Trening i sertifikacija

Kandidat APPI Flying Centra Cirus mora da na zadovoljavajući način savlada plan i program predviđen za ovaj stepen obrazovanja. Da bi ste postali član i dobili Adventure Pilot sertifikat , licencirani Instruktor treba da online popuni i potvrdi prijavu sa Vašim podacima na APPI websajtu, sa Vašom fotografijom i ostalom neophodnom dokumentacijom. Takodje je neophodno da uplatite i clanarinu. Nakon odobrenja za članstvo, APPI će Vam izdati sertifikat i karticu. APPI Advanced Pilots sertifikat moraju da potvrde dva različita licencirana instruktora višeg ranga. APPI Advanced Piloti moraju da c na zadovoljavajući način savlada plan i program predviđen za ovaj stepen kursa. Da bi ste dobili Advanced Pilot sertifikat , licencirani Instruktor treba da online popuni i potvrdi prijavu sa Vašim podacima na APPI websajtu, sa Vašom fotografijom i ostalom neophodnom dokumentacijom. Takodje je neophodno da uplatite i clanarinu. Nakon odobrenja za članstvo, APPI će Vam izdati sertifikat i karticu.

Tandem letovi
Paraglajding klub Cirus Zlatibor takođe organizuje za zainteresovane pojedince i grupe tandem letove paraglajderom.

Sve informacije o kursevima, tandem letovima, slobodnim terminima, obuci, cenama i ostalim uslovima možete dobiti na telefon: Miodrag Bujić – licencirani instruktor + 381 64 978 77 45